Digitálna gramotnosť

 

Anotácia programu: Vzdelávací program je zameraný na získanie teoretických vedomostí a praktických zručností v oblasti práce s výpočtovou technikou. Cieľom programu je nadobudnutie základných znalostí na úrovni začínajúceho používateľa. Obsahová náplň je zameraná na prácu s počítačom, internetom, aplikáciou na spracovanie textu (Microsoft Office Word) a tabuľkovým kalkulátorom (Microsoft Office Excel). Obsah programu vychádza z medzinárodného priemyselného štandardu ECDL Base.

Moduly programu:
   1. Základy práce s počítačom a práce online
   2. Spracovanie textu a tabuľkový kalkulátor

Obsah vzdelávania:
   Základy práce s počítačom a práce online
      • Počítače a zariadenia
      • Pracovná plocha, ikony, nastavenia
      • Výstupy
      • Správa súborov
      • Siete
      • Bezpečnosť a ochrana zdravia
      • Pojmy z oblasti prezerania webu
      • Prezeranie webových stránok
      • Informácie z webových stránok
      • Základné pojmy z komunikácie
      • Používanie elektronickej pošty (e-mailu)
   Spracovanie textu a tabuľkový kalkulátor
      • Používanie aplikácie na spracovanie textu
      • Tvorba dokumentu
      • Formátovanie
      • Objekty
      • Hromadná korešpondencia
      • Príprava výstupov
      • Používanie tabuľkového kalkulátora
      • Bunky
      • Práca s pracovnými hárkami
      • Vzorce a funkcie
      • Formátovanie
      • Grafy
      • Príprava výstupov

Výstupy programu:

      Program 2 Digitálna gramotnosť výstupy

Fotodokumentácia programu: