Zmiernenie extrémizmu a radikalizácie

Organizácia pri napĺňaní svojho poslania považuje za veľmi dôležité budovanie takej občianskej spoločnosti, ktorej prevláda pluralita názorov a vzájomné rešpektovanie. Podporujeme myšlienku kritického myslenia, nie však extrémizmus a radikalizáciu spoločnosti. 


Extrémizmus ako bezpečnostná hrozba v Gemerskom regióne

V období od marca do júna 2013 zorganizovalo OZ Fundament v spolupráci s organizáciou Centrum pre európske a severoatlantické vzťahy (CENAA) sériu regionálnych okrúhlych stolov v Rimavskej Sobote, tématicky zameraných na fenomén extrémizmu ako bezpečnostnej hrozby v Gemerskom regióne. Každej z diskusií pri okrúhlom stole sa zúčastnilo viac ako 20 účastníkov – reprezentantov regiónu z rôznych sfér verejného života, ktorí v rámci výkonu svojho zamestnania prichádzajú do každodenného kontaktu s prejavmi tohoto fenoménu.

STIAHNUŤ ZÁVERY 


OZ Fundament sa zapojilo do práce Európskej siete Radicalisation Awareness Network (RAN)

Čelnovia organizácie sa zúčasťnili na konferencií RAN v Ljubljane v pracovnej skupine DERAD (skupina sa zaoberá vývojom prístupov na deradikalizáciu mládeže pre organizácie pracujúce v teréne). Organizácia pripravila podnety a zdieľala vlastné osvedčená prístupy, ktoré boli aplikované do príručky Preventing Radicalisation to Terrorism and Violent Extremism: Approaches and Practices (Prevencia radikalizácie k terorizmu a násilnému extrémizmu: Pristupy a metódy).


„Extrémne“ voľby: Pravicový extrémizmus v čele regionálnej politiky

Fundament sa v roku 2013 zapojil do výberu respondentov na analýzu príčin ich voľby krajne pravicových strán. Publikácia v rámci projektu “Extrémizmus ako bezpečnostná hrozba v strednej Európe”.

STIAHNUŤ PUBLIKÁCIU


European Fair Skills – Deradikalizačný tréning pre pracovníkov s mládežou

Členovia organizácie sa zúčastnili pracovného stretnutia v Brne v rámci projektu European Fair Skills, kde pracovali na vývoji nových metód pre deradikalizáciu Európskej mládeže. Metódy budú využívané pracovníkmi s mládežou na pilotných tréningoch, worshopoch a stretnutiach na Slovensku, v Českej republike a v Nemecku.