FUNDament_Publicita_A3 krok

Pracovný generátor

Realizáciu projektu zabezpečuje Občianske združenie Fundament. Časový harmonogram trvania je od 06/2022 do 11/2023 (17 mesiacov).

CIEĽOM PROJEKTU

Je zabezpečenie individualizovanej formy podpory, poradenstva a nástrojov profilácie za účelom vstupu neaktívnych osôb, na trh práce. Špecifický cieľ je pomôcť neaktívnym osobám v počte 100 osôb zmeniť ich status neaktívnych na aktívnych aspoň v počte 10 osôb a  pomôcť im nájsť dlhodobé a kvalitné riešenie.

CIELE PROJEKTU SA DOSIAHNU REALIZÁCIOU HLAVNEJ AKTIVITY:

Aktivita 1: Individualizované formy podpory, poradenstva a nástrojov profilácie za účelom vstupu znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, mladých ľudí vo veku do 30 rokov (vrátane NEET), neaktívnych osôb na trhu práce, vrátane finančných príspevkov pre poskytovateľov služieb zamestnanosti a zamestnávateľov.

Aktivita bude zabezpečená 3 fázami:

Fáza 1 - identifikácia neaktívnych osôb,

Fáza 2 - zisťovanie osobných prekážok na vstup na trh práce,

Fáza 3 - sprevádzanie a intenzívna odborná pomoc pri ich riešení.

AKTIVITY PROJEKTU BUDÚ REALIZOVANÉ NA NASLEDUJÚCOM ÚZEMÍ:

  • Banskobystrický kraj

AKTIVITY PROJEKTU BUDÚ REALIZOVANÉ PRE NASLEDOVNÚ CIEĽOVÚ SKUPINU:

  • Neaktívne osoby
foto krok1

VÝSTUPY PROJEKTU

Počet účastníkov, ktorým bola poskytnutá podpora v rámci boja s pandémiou COVID-19 alebo v rámci zmierňovania jej následkov; Počet osôb: 115 (Ž: 58, M: 57)

Neaktívni účastníci do 30 rokov, ktorí dokončia intervenciu podporovanú z ESF REACT-EU a v čase odchodu sú zapojení do procesu vzdelávania/odbornej prípravy/získavania kvalifikácie, sú zamestnaní alebo SZČO, alebo im bolo ponúknuté zamestnanie alebo účasť vo vzdelávaní/odbornej príprave; Počet osôb: 5 (Ž: 2, M: 3)

Neaktívni účastníci, ktorí dokončia intervenciu podporovanú z ESF REACT-EU a v čase odchodu sú zapojení do procesu vzdelávania/odbornej prípravy/získavania kvalifikácie, sú zamestnaní alebo samostatne zárobkovo činní, alebo im bolo ponúknuté zamestnanie alebo účasť vo vzdelávaní/odbornej príprave; Počet osôb: 9 (Ž: 4; M: 5)

Fotodokumentácia projektu