FUNDament_Publicita_A3

Celoživotné vzdelávanie v Občianskom združení Fundament

Názov projektu: Celoživotné vzdelávanie v Občianskom združení Fundament

Konkrétny cieľ: Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie

Popis projektu:

Žiadateľ Občianske združenie Fundament zabezpečuje realizáciu projektu s názvom „Celoživotné vzdelávanie v OZ Fundament“ v dobe od 05/2017 do 12/2018. Projekt je zameraný na zabezpečenie celoživotného vzdelávania dospelých. Medzi hlavné aktivity projektu bude patrí:

Aktivita 1 – Tvorba a realizácia vzdelávacích programov na rozvoj kompetencií dospelých je zameraná na zvyšovanie kvality organizácie v oblasti celoživotného vzdelávania prostredníctvom vytvárania nových vzdelávacích programov: Manažment projektov, Digitálna gramotnosť, Grafika a DTP a zároveň na vzdelávanie cieľovej skupiny projektu v týchto programoch.

Aktivita 2 – Tvorba partnerstiev so zamestnávateľmi je zameraná na rozvoj a posilňovanie partnerstiev so zamestnávateľmi za účelom aktualizácie programov vytváraných v projekte tak, aby ich absolvovanie prinieslo účastníkom kompetencie čo najviac prepojené na potreby trhu práce a tým zlepšilo ich zamestnateľnosť na trhu práce.

Projekt bude realizovaný v kraji: Banská Bystrica kde bude realizované samotné vzdelávanie a nábor cieľovej skupiny. Cieľom Aktivity 1 je vypracovanie 3 nových programov celoživotného vzdelávania, ktoré budú pripravené na podanie na Akreditačnú komisiu MŠŠVaV SR, a preškolenie 100 osôb v rámci týchto programov. Cieľová skupina bude zložená z: mladí ľudia vo veku do 25 rokov; osoby zúčastnené na aktivitách v rámci celoživotného vzdelávania; samostatne zárobkovo činné osoby; starší ľudia v produktívnom veku; zamestnanci. Uvedené cieľové skupiny sú najviac ohrozené nedostatkom alebo stratou odborných kompetencií a tým aj stratou sociálnych istôt. V rámci Aktivity 2 vznikne minimálne 8 partnerstiev so zamestnávateľmi. Tieto partnerstvá umožnia do pripravovaných programov zapracovať konkrétne požiadavky zamestnávateľov.

Vzdelávací program je zameraný na získanie teoretických vedomostí a praktických zručností v oblasti manažmentu projektov. Cieľom programu je poskytnúť účastníkom vedomosti a zručnosti, ktoré sú pre nich nevyhnutné pri vytváraní a aktualizácii projektového plánu.

Vzdelávací program je zameraný na získanie teoretických vedomostí a praktických zručností v oblasti práce s výpočtovou technikou. Cieľom programu je nadobudnutie základných znalostí na úrovni začínajúceho používateľa.

Vzdelávací program je zameraný na získanie teoretických vedomostí a praktických zručností v oblasti grafických a DTP softvérov a grafického dizajnu digitálnych médií. Cieľom programu je oboznámiť účastníka nielen so všeobecnými princípmi práce grafika, ale najmä so špecializovanými oblasťami zameranými na prácu grafika digitálnych médií.