Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť – § 49

Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť – § 49

Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť (ďalej len „príspevok na SZČ“)  môže úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“) poskytnúť na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s prevádzkovaním samostatnej zárobkovej činnosti (ďalej len „SZČ“)  uchádzačovi o zamestnanie (ďalej len „UoZ“):

–  ktorý bol vedený v evidencii UoZ najmenej 3 mesiace;

–  alebo, ktorý bol vedený v evidencii UoZ najmenej 12 mesiacov v prípade, že v období 6 mesiacov pred zaradením do evidencie UoZ pozastavil alebo skončil prevádzkovanie SZČ,

– ktorý bude samostatne zárobkovo činnou osobou (ďalej len „SZČO“), ktorá bude prevádzkovať živnosť v zmysle zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení  neskorších predpisov;

– ktorý bude vykonávať poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch podľa § 12a až 12e zákona č. 105/1990Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov;

– ktorý o príspevok požiada písomne;

– ktorý bude SZČ prevádzkovať nepretržite najmenej tri roky.

Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku podáva UoZ  písomne na úrad, v ktorého územnom obvode bude prevádzkovať SZČ. Príspevok teda poskytuje úrad, v ktorého územnom obvode občan vytvorí pracovné miesto na SZČ.

V prípade poskytnutia príspevku z prostriedkov Európskej únie a zdrojov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky  je pre poskytnutie uvedeného príspevku potrebné splniť kritériá oprávneného územia a oprávnenej cieľovej skupiny v rámci uvedeného národného projektu, o čom žiadateľa bližšie poinformuje miestne príslušný úrad.  V rámci konkrétneho národného projektu nemožno poskytnúť príspevok žiadateľom, ktorí nie sú z oprávnenej cieľovej skupiny v rámci uvedeného národného projektu.

Súčasťou žiadosti sú povinné prílohy vrátane podnikateľského zámeru spolu s kalkuláciou nákladov na prevádzkovanie príslušnej SZČ, ktoré sa po predložení stávajú súčasťou žiadosti o príspevok (viď príloha „Žiadosť o poskytnutie príspevku“). Podnikateľský zámer spolu s kalkuláciou nákladov sú podkladom na posúdenie komisiou vytvorenou výborom pre otázky zamestnanosti.

Úrad môže zabezpečiť absolvovanie prípravy na začatie prevádzkovania SZČ pre UoZ, ktorý sa pripravuje na začatie prevádzkovania SZČ.

UoZ po splnení všetkých zákonom stanovených predpokladov uzatvorí s príslušným úradom   dohodu o poskytnutí príspevku, v ktorej sa zaväzuje, že začne prevádzkovať SZČ a bude ju prevádzkovať nepretržite najmenej tri roky v súlade s predloženou žiadosťou, podnikateľským zámerom a kalkuláciou nákladov. Príspevok sa poskytuje na úhradu nákladov súvisiacich s prevádzkovaním SZČ uvedených v podnikateľskom zámere a musí byť použitý v období od účinnosti podpísanej dohody, v zmysle termínov uvedených v príslušnej dohode, najneskôr do ukončenia záväzku na prevádzkovanie SZČ.

Výška príspevku je závislá od celkovej ceny práce (CCP), typu regiónu oprávneného na poskytovanie štátnej pomoci a od priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v okrese,      v ktorom bude uchádzač o zamestnanie prevádzkovať SZČ.

Výška príspevku na SZČ od 1. januára 2016:

  100 %

najviac

60%

najviac

40 %

najviac

bratislavský kraj: 2,5 násobok CCP 2 903,37 1 742,02 1 161,35
ostatné kraje s priemernou MEN ≤ ako je celoslovenský priemer: 3-násobok CCP  

3 484,05

 

2 090,43

 

1 393,62

ostatné kraje s priemernou MEN > ako je celoslovenský priemer: 4-násobok CCP  

4 645,40

 

2 787,24

 

1 858,16

 

Úrad poskytne najviac 60 % výšky príspevku do 30 kalendárnych dní odo dňa uzatvorenia dohody o poskytnutí príspevku a zvyšnú časť príspevku, t. j. max. 40 % výšky príspevku poskytne úrad po predložení prvej správy o prevádzkovaní SZČ a o čerpaní poskytnutého príspevku po uplynutí 12 mesiacov prevádzkovania SZČ.

Príspevok na SZČ poskytuje úrad, v ktorého územnom obvode občan vytvorí pracovné miesto na SZČ.

Za každý rok prevádzkovania SZČ, počas trojročného obdobia nepretržitého prevádzkovania SZČ, príjemca príspevku predkladá správu o čerpaní poskytnutého príspevku a o prevádzkovaní SZČ.

Prvú správu o čerpaní poskytnutého príspevku, vrátane predloženia dokladov preukazujúcich vynaložené náklady a o prevádzkovaní SZČ za obdobie prvého  roku podnikania predkladá príjemca príspevku po uplynutí 12 mesiacov prevádzkovania SZČ najneskôr do 3 mesiacov od ukončenia 12 – mesačného prevádzkovania SZČ.

Druhú správu o čerpaní poskytnutého príspevku, vrátane predloženia dokladov preukazujúcich vynaložené náklady a o prevádzkovaní SZČ za obdobie druhého roka prevádzkovania SZČ predkladá príjemca príslušnému úradu najneskôr do 3 mesiacov od ukončenia dvojročného obdobia prevádzkovania SZČ.

Poslednú, záverečnú správu o čerpaní poskytnutého príspevku do plnej výšky (100 %) poskytnutého príspevku, vrátane predloženia dokladov preukazujúcich vynaložené náklady a o prevádzkovaní SZČ predkladá príjemca príspevku do troch mesiacov po uplynutí záväzku v zmysle príslušnej dohody uzatvorenej s úradom.

Na príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť nie je právny nárok.

Príspevok je možné opätovne poskytnúť najskôr po uplynutí ôsmich rokov od začatia prevádzkovania SZČ, na ktorej prevádzkovanie bol občanovi poskytnutý príspevok.

Príspevok sa neposkytuje UoZ, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím, ktorému bol poskytnutý príspevok podľa § 57 a § 60 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Použitie príspevku musí byť preukázateľné počas obdobia desiatich rokov od ukončenia záväzku vykonávať SZČ. V prípade poskytnutia príspevku z prostriedkov Európskej únie a zdrojov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky až do 31.12.2028.