fundament logo

Občianske združenie Fundament vzniklo 8.4.1997 registrovaním na Ministerstve vnútra SR.

Počas takmer dvadsať ročného pôsobenia sme realizovali množstvo projektov v súlade s poslaním organizácie a vytvorili programovú štruktúro organizácie. K nim boli zaradené jednotlivé projekty a to podľa ich charakteru a témy do príslušného programu.

Realizovali projekty na inštitucionálny rozvoj a rozvoj občianskej spoločnosti a demokracie na Slovensku. V Rimavskej Sobote sme vybudovali neziskové informačné centrum, ktoré poskytuje servis a poradenstvo pre MVO v regióne, pričom pomáhame pri budovaní partnerstiev všetkých sektorov.

Dlhodobo realizujeme stratégiu trvalo-udržateľného rozvoja sociálno-ekonomického kapitálu mesta a regiónu, v rámci ktorého sme vytvorili grantový mechanizmus finančnej podpory projektov MVO, samospráv, mikroregiónov a aktívnych skupín občanov. Organizácia pomáha v regióne vytvárať rozvojové stratégie a akčné plány na úrovni obcí, mikroregiónov, miest, okresu a regiónu.

Vytvorili sme typológiu MVO v regióne schopných vstupovať do partnerských skupín na realizovanie väčších projektov zo štrukturálnych fondov Európskej únie. Od roku 2004 sme realizovali projekt partnerstva sociálnej inklúzie okresu, ktorý trval až do roku 2006. Paralelne sme začali s prevádzkou Európskeho informačného centra v Rimavskej Sobote, ktoré poskytuje informácie o EÚ.
V roku 2008 organizácia vstupuje na medzinárodnú pôdu a realizuje dvojročný projekt s názvom: Štart – príprava inštitúcií na regionálny rozvoj a cezhraničnú spoluprácu s Ukrajinou. Následne 2 projekty cezhraničnej spolupráce CBC HU-Sk na spoluprácu subjektov zo Slovenska a Maďarska. Vygenerovaná spolupráca trvá dodnes a je prínosom pre rozvoj prihraničných regiónov.

Vo zvýšenej miere sa venujeme aj mladej generácii. Myšlienku dobrovoľníctva a prácu pre komunitu sme pretavili do programu Erasmus v rámci ktorého sme akreditovanou organizáciou na vysielanie a prijímanie mladých dobrovoľníkov z Európy.   

Úspešne realizované projekty a výsledky, ktoré sme dosiahli zaväzujú pracovníkov, externých odborníkov a dobrovoľníkov združenia k ďalšej práci. V regióne sme sa stali kľúčovou organizáciou uznávanou nielen v regióne, ale aj mimo neho a v zahraničí. Filozofia a smerovanie združenia je založená na hodnotovom systéme modernej Európy a zdravého lokálpatriotizmu.